Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden | Pick du Mand
Artikel 1: Toepasselijkheid en reikwijdte van de leveringsvoorwaarden

Deze algemene leverings-voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pick du Mand gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes en op alle door, met of namens Pick du Mand gesloten overeenkomsten en uit te voeren werkzaamheden, behoudens uitzonderingen die Pick du Mand en de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die aan Pick du Mand opdracht heeft gegeven tot de levering van zaken. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

Algemene voorwaarden | Pick du Mand

Indien de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing.

Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2: Algemene aanbiedingen, offertes en aanvang van werkzaamheden

Een overeenkomst komt tot stand zodra Pick du Mand de mondeling en/of schriftelijk gegeven opdracht heeft bevestigd. Bevestiging vindt plaats d.m.v. email en wordt gestuurd naar het door besteller opgegeven emailadres.

De door ons aan koper verstrekte bevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van de bevestiging akkoord te gaan. In geval dat koper zich niet kan verenigen met de inhoud van de bevestiging dient hij dit direct aan te geven via het contactformulier op onze website, door het beantwoorden van de bevestigingsmail of telefonisch. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door of namens ons, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door ons schriftelijk of via de mail zijn bevestigd.

Artikel 3: Opdrachtwijziging of annulering

Indien koper een wijziging wenst aan te brengen in eerder gedane opdracht, dient dit uiterlijk voor 12.00 uur de dag voorafgaande aan betreffende bezorgdatum bekend te worden gesteld bij Pick du Mand. Voor grote orders kan dit alleen na overleg met Pick du Mand. Het doorgeven van wijzigingen kan gedaan worden d.m.v. het contactformulier of telefonisch. Pas wanneer de wijziging per mail is bevestigd is de wijziging akkoord bevonden.

Indien koper eerder gedane opdracht wens te annuleren kan dit tot uiterlijk 12.00 uur de dag voorafgaande aan betreffende bezorgdatum bekend worden gesteld. Bij annulering op een later tijdstip dan 12.00 uur de dag voorafgaande aan betreffende bezorgdatum wordt 50% van het orderbedrag in rekening gebracht. Het doorgeven van een annulering kan gedaan worden d.m.v. het contactformulier of telefonisch. Pas wanneer de annulering per mail is bevestigd is de annulering akkoord bevonden. Echter bij grote orders zijn andere voorwaarden van toepassing, en gebeurt dit na overleg, ivm gedane inkoopkosten.

Artikel 4: Tarieven en betaling

De prijzen vermeld op pickdumand.com zijn inclusief BTW tenzij expliciet anders vermeld staat. Betaling kan gedaan worden d.m.v. de door ons aangeboden betalingswijze. De door u vermelde gegevens dienen te corresponderen met de gegevens benodigd voor de voltrekking van het betaalproces en dienen voor de particuliere klant voor de bezorgdatum te zijn bijgeschreven op bankrekening NL40RABO0347100546.

Voor de zakelijke klant dient de betaling na levering, maar binnen 10 dagen te zijn voldaan. Indien de betaling niet op tijd heeft plaatsgevonden zullen wij de incasso opdracht uit handen geven aan een incasso bureau.

Artikel 5: Bezorging

De door ons opgegeven bezorgtijden zullen worden gegarandeerd, met een uitzondering van max. 30 minuten voor en 30 minuten na aangegeven bezorgtijd. Mits de gegevens verstrekt door besteller correct en volledig zijn. Echter de opgegeven bezorgtijden zullen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders is overeenkomen. Bij niet tijdige levering dient klant dit bekend te maken bij Pick du Mand waarna de klacht afgehandeld zal worden en indien van toepassing compensatie zal plaatsvinden. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zal er overleg plaatsvinden tussen Pick du Mand en koper inzake een de mogelijkheden voor ander moment van afname. Dezelfde bestelling kunnen wij voor 50% van de kosten nogmaals aanbieden excl. bezorgkosten. Wanneer afname niet meer plaatsvindt zal koper het volledige orderbedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Aansprakelijkheid / klachten

Pick du Mand is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de uit betreffende fout voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde argumentatie bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten ten laste van koper. In geval van aansprakelijkheid van Pick du Mand betreft dit nimmer een vergoedingsbedrag hoger dan het maximum van het factuurbedrag van de betreffende werkzaamheden. Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen 24 uur na het constateren van de schade schriftelijk aan Pick du Mand is kenbaar gemaakt.

Artikel 7: Geheimhouding

Pick du Mand werkt conform de geldende privacy wetgeving. Gegevens van koper zullen niet verstrekt worden aan derden m.u.v. een incasso procedure waarbij gegevens doorgegeven zullen worden aan het incasso bureau.

Artikel 8: Reclame

Op alle door Pick du Mand gepubliceerde foto’s en reclame uitingen van producten behoudt Pick du Mand zich het recht op afwijkingen v.w.b. uitstraling en receptuur.

Artikel 9: Toepasselijk recht

Op alle aan deze Algemene voorwaarden onderworpen offertes en opdrachten en de daaruit voorvloeiende overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 10: Auteursrechtelijk beschermde foto’s

Al onze foto’s op pickdumand.com zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen derhalve niet voor andere doeleinden gebruikt worden.